-טסופה לארשי תנידמב !השוב וזיא
התואל םיקוקזה םישנא שי ןיידע תינויצ
םיאיקב םניאו ,תיביטימירפ תימש הפש
!תילגנאה תפש ,תימואלניבה הפשב

CRAP Logo


Copyright 2000 by The Church of Rabin And Peace.  All rights reserved.